Gjejhallall.com | Kerkohen 5 zjarrfikës |

Mundesi Punesimi

gjejhallall.com

Kerkohen 5 zjarrfikësPostuar Nga

Admin

06.08.2014Komuna e Ferizajt me datën 31.07.2014 publikon:

KONKURS

PËR PLOTËSIM TË PËRHERSHËM TË VENDEVE TË PUNËS

- 5 (Pesë) zjarrfikës.

Shkarko konkursin

Procedura e konkurimit-është e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunës civil ekzistues.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”. - See more at: http://portalpune.com/vacancy.php?Job=4559#sthash.9aE7HhzO.dpuf

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”. - See more at: http://portalpune.com/vacancy.php?Job=4559#sthash.9aE7HhzO.dpuf”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”. - See more at: http://portalpune.com/vacancy.php?Job=4559#sthash.9aE7HhzO.dpuf
”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”. - See more at: http://portalpune.com/vacancy.php?Job=4559#sthash.9aE7HhzO.dpuf

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Fletë aplikacionet merren në Njësinë për Shërbime të Qytetarëve në Objektin e Komunës së Ferizajt. Kandidatët me dokumente të pa plotësuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk do të hyjnë në listën e ngushtë për tu intervistuar.
Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni Njësinë e Personelit, në këtë numër të telefonit: 0290-321-966.

Komento